สายอ่อนแสตนเลส  ที่ใช้กับสตีม

   

FLEXIBLE HOSES

RUBBER HOSES